धरना कार्यक्रम सम्पन्न, २०७० असार १७

मिति २०७० असार १७ गतेको दशौ धरना कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ  दिउसो  मध्यान्न  १२ बजेदेखि १ बजेसम्म भएको आजको धर्ना कार्यक्रममा महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल, ओरेक नेपाल, महिला एकता समाज, महिलाका निम्ति महिला मंच, एक्शन वर्क नेपाल लगाएत बिभिन्न संजाल तथा संघ संस्थाको धरना कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको थियो

संयुक्त महिला आन्दोलनले २०७० साल  बैशाख  १६ गते सोमबारदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाड़ी धरना कार्यक्रमलाई निरंतरता दिदै आएको छ

शीघ्र कारवाही अदालतको गठन (Fast Track Court), बलात्कार सम्बन्धी कानुनको शीघ्र खारेज गरी पीड़ित मुखी नया कानून निर्माण गर्ने उद्धेश्येले आयोजित उक्त धरना कार्यक्रममा बिभिन्न महिला मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, बिभिन्न महिला संजाल तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको महिला हिंसा अन्त्यको लागि हाम्रो अभियान जारीछ भन्ने नाराका साथ महिला हिन्साको अन्त्यगर, क़ानूनी शासन कायम गर, Fast Track कोर्टको गठन गर, मनाबअधिकारको सम्मान गर, दण्ड हीनताको अन्त्य गर, महिला अधिकार सुनिश्चित गर भन्ने नाराका साथ सक्रीय उपस्थिति रहेको थियो l                      

 

महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल

बालकुमारी, ललितपुर

977-1-5529841

 

 

धरना कार्यक्रम सम्पन्न, २०७० असार १०

संयुक्त महिला आन्दोलनले २०७० साल  बैशाख  १६ गते सोमबारदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाड़ी धरना कार्यक्रमलाई निरंतरता दिदै आएको छ l  आज मिति २०७० असार १० गतेको नवौं धरना कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ l

दिउसो  मध्यान्न  १२ बजेदेखि १ बजेसम्म भएको आजको धर्ना कार्यक्रमको समापनमा संयुक्त महिला आन्दोलनको तर्फबाट महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजालकी संयोजक लक्ष्मी न्यौपानेले धर्ना कार्यक्रम निरंतर रुपमा हरेक सोमबार अपरान्ह १ बजेसम्म Fast Track कोर्टको गठन नहुन्जेलसम्म गरिने जानकारी दिदै आगामी दिनमा पनि सबैको सक्रीय सहभागिता होस भन्ने आशा र अनुरोध गर्दै सहभागी सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नु भएको थियो l

शीघ्र कारवाही अदालतको गठन (Fast Track Court), बलात्कार सम्बन्धी कानुनको शीघ्र खारेज गरी पीड़ित मुखी नया कानून निर्माण गर्ने उद्धेश्येलेआयोजित उक्त धरना कार्यक्रममा बिभिन्न महिला मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, बिभिन्न महिला संजाल तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको महिला हिंसा अन्त्यको लागि हाम्रो अभियान जारीछ भन्ने नाराका साथमहिला हिन्साको अन्त्यगर, क़ानूनी शासन कायम गर, Fast Track कोर्टको गठन गर, मनाबअधिकारको सम्मान गर, दण्ड हीनताको अन्त्य गर, महिला अधिकार सुनिश्चित गर भन्ने नाराका साथ सक्रीय उपस्थिति रहेको थियो l

महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल, ओरेक नेपाल, महिला एकता समाज, महिलाका निम्ति महिला मंच, एक्शन वर्क नेपाल लगाएत बिभिन्न संजाल तथा संघ संस्थाको धरना कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको थियो

 

महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल

बालकुमारी, ललितपुर

977-1-5529841

 

 

Dharna Karyakram Sampanna, 2070/3/3

v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

wgf{ sfo{qmd ;DkGg

cfh ldlt @)&) c;f/ # ut]sf] cf7f}F w/gf sfo{qmd ;kmntf k'j{s ;DkGg ePsf] 5 . ldlt @)&) ;fn j}zfv !^  ut] ;f]daf/b]lv ;+o'Qm dlxnf cfGbf]ngn] k|zf;g sfof{no cufl8 wgf{ sfo{qmdnfO{ lg/Gt/tf lbb} cfPsf] 5 . dlxnf dfgj clwsf/ /Ifsx?sf] /fli6«o ;+hfn, cf]/]s g]kfn , dlxnf Pstf ;dfh, dlxnfsf lglDt dlxnf d~r g]kfn,PSzg js{ g]kfn ,;fyL , ;dfa];L  ;dfh  nufot ljldGg ;+hfn tyf ;+:yfsf] wgf{ sfo{qmddf pkl:ytL  /x]sf] lyof] .

lbp;f] dWofGg !@ ah]b]lv ! ah];Dd ePsf] cfhsf] wgf{ sfo{qmdsf] ;dfkgdf Psn dlxnf ;dfhsL wgf du/4f/f wgf{ sfo{qmd lg/Gt/ ?kdf x/]s ;f]daf/ ck/fGx ! ah];Dd Fast track sf]6{sf] u7g gx'Gh]n;Dd ul/g] hfgsf/L lbb} cfufdL lbgdf klg ;a}sf] ;qmLo ;xeflutf xf]; eGg] cfzf / cg'/f]w ;d]t ul/Psf] lyof] .

dlxnf lx+;f cGTosf] nfuL xfd|f] cfGbf]ng hf/L5 eGg] gf/fsf ;fy zL3| sf/jfxL  cbfntsf] u7g Fast track court, anfTsf/ ;DaGwL sfg'gsf] zL3| vf/]h u/L kLl8td'vL gofF sfg'g lgdf{0f ug]{ pb]Zon] pSt sfo{qmddf laleGg  dlxnf ;+hfnx? tyf ;+3;+:yfsf k|ltlglwx?sf] dlxnf lx+;fsf] cGTo u/, Fast track court  sf] u7g u/, sfg'gL zf;g sfod u/, dfgj clwsf/sf] ;Ddfg u/, b08 xLgtfsf] cGTo u/, dlxnf clwsf/ ;'lglZrt u/ eGg] gf/fsf ;fy ;lqmo pkl:ytL /x]sf] lyof] .

 

dlxnf dfgj clwsf/ /Ifsx?sf] /fli6«o ;+hfn

afns'df/L, nlntk'/

(&&–)!–%%@(*$!

 

 

 

 

धरना कार्यक्रम सम्पन्न, २०७० जेठ २७

 

 

आज मिति २०७० जेठ २७ गतेको सातौ धरना कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ २०७० साल  बैशाख  १६ गते सोमबारदेखि संयुक्त महिला आन्दोलनले प्रशासन कार्यालय अगाड़ी धरना कार्यक्रमलाई निरंतरता दिदै आएको छ महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजालओरेक नेपालमहिला एकता समाजमहिलाका निम्ति महिला मंचसमाबेसी समाज नेपाललूम नेपालएक्शन वर्क नेपालसाथी नेपाल लगाएत बिभिन्न संजाल तथा संघ संस्थाको धरना कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको थियो l

दिउसो  मध्यान्न  १२ बजेदेखि १ बजेसम्म भएको आजको धर्ना कार्यक्रमको समापनमा संयुक्त महिला आन्दोलनको तर्फबाट महिला सुरक्षा दवाब समुहकी रत्न लक्ष्मी शाक्यद्वारा  धर्ना कार्यक्रम निरंतर रुपमा हरेक सोमबार अपरान्ह १ बजेसम्म Fast Track कोर्टको गठन नहुन्जेलसम्म गरिने जानकारी दिदै आगामी दिनमा पनि सबैको सक्रीय सहभागिता होस भन्ने आशा र अनुरोध समेत गरिएको थियो l

महिला हिंसा अन्त्यको लागि हाम्रो अभियान जारीछ भन्ने नाराका साथ शीघ्र कारवाही अदालतको गठन (Fast Track Court), बलात्कार सम्बन्धी कानुनको शीघ्र खारेज गरी पीड़ित मुखी नया कानून निर्माण गर्ने उद्धेश्येले उक्त कार्यक्रममा बिभिन्न महिला मानवअधिकारकर्मीनागरिक समाजका प्रतिनिधिबिभिन्न महिला संजालहरू तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको महिला हिन्साको अन्त्यगरक़ानूनी शासन कायम गर, Fast Track कोर्टको गठन गरमनाबअधिकारको सम्मान गरदण्ड हीनताको अन्त्य गरमहिला अधिकार सुनिश्चित गर भन्ने नाराका साथ सक्रीय उपस्थिति रहेको थियो l

 

 महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल

बालकुमारी, ललितपुर

977-1-5529841