Press Release on Inhuman Behavior of Belbari Incident,

 

k|]; lj1lKt

 

df]/Ë , a]njf/LsL @# jifL{o blnt dlxnfnfO{ anfTsf/sf] k|of;sf] ph'/L u/]s} cfwf/df ldlt @)&) >fj0f & ut] cfkmg} ufpFn]x?n] s'6lk6 u/L, sfnf]df];f] bNg'sf ;fy} h'Qfsf] dfnf nufP/ oftgf lbPsf] / pgnfO{ ;xof]u u/]s} sf/0f csf{ blnt kqsf/nfO{ s'6lk6 u/]s]f 36gfk|lt dlxnf dfgjclwsf/ /Ifs ;~hfnsf] uDeL/ Wofgfsif{0f ePsf] 5 .

ph'/L u/]s} cfwf/ / blnt ePs} sf/0f ;dfhsf] bjfjdf k/L eO/x]sf] x]f6]nsf] hflu/  5f]8g'k/]sf] , lj:yflkt eO{ 5f]/f5f]/L ;lxt cfkmGtsf z/0f lng' k/]sf] cj:yf cfpg'n] b]zsf] ;+ljwfg, sfg'g / nf]stGqdfly g} k|Zg v8f u/]sf] 5 . o;df yk bjfjs} sf/0f dlxnfsf] dfgjclwsf/ /Iff ug'{kg]{ lgsfo  cyf{t k|x/L] cfkmgf] sfof{nodf ldnf]dtf] u/fpg] h:tf sfo{ ug'{ dfgjclwsf/sf] uDeL/ pn+3g xf] eGg] xfdL 7x/ ub{5f}+ .

b]zdf s;}dfly hft, wd{, lnËsf] cfwf/df e]befj ul/g] 5}g eGg] ;+j}wflgs k|jGwsf] of] 36gfdf uDeL/ pn+3g ePsf] 5 . of] cj:yfdf dfgjclwsf/ clwsf/ pn+3g ePsf] JolQm g} emg al9 kL8fdf kg'{, kfl/g' h:tf] l:yltn] b]z s'g cj:yfdf 5 eGg] k|i6 kfb{5 .

o;y{ pQm 36gfsf] cljnDj 5fgjLg u/L oyfzL3| Ifltk"lt{ lbnfpg, kLl8tnfO{ ;d"lrt Gofo, kL8snfO{ b08 / o:tf] uDeL/ ck/fwnfO{ ldnfpg vf]Hg], 9fs5f]k ug]{ k|x/LnfO{ ;d]t cljnDa sfjf{xL ug{ dlxnf dfgjclwsf/ /Ifs ;~hfn hf]8bf/ dfu ub{5 .

 

dlxnf dfgjclwsf/ /Ifs ;~hfn

jfns'df/L, nlntk'/

%%@(*$!

 

@)&) >fj0f (

 

 

 

धरना कार्यक्रम सम्पन्न, २०७० श्रावन ७

२०७० साल  बैशाख  १६ गते सोमबारदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाड़ी  निरंतर रुपमा संयुक्त महिला आन्दोलनद्वारा आयोजित धरना कार्यक्रमआज मिति २०७० श्रावन ७ गते सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ l शीघ्र कारवाही अदालतको गठन (Fast Track Court), बलात्कार सम्बन्धी कानुनको शीघ्र खारेज गरी पीड़ित मुखी नया कानून निर्माण, महिलामाथि हुने हिंशाको अन्त्य आदि अभिप्रायका साथ सम्पन्न उक्त धरना कार्यक्रममा महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल, ओरेक नेपाल, महिला एकता समाज, नेपाल अपांग महिला संघ, महिलाको निम्ति महिला मंच, मितिनी नेपाल, महिला अधिकार मंच लगाएतका बिभिन्न संजाल तथा संघ संस्थाको उपस्थिति रहेको थियो

धरना कार्यक्रममा महिला मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, महिला संजालहरु तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको महिला हिंसा अन्त्यको लागि हाम्रो अभियान जारी छ भन्ने नाराका साथ महिला हिन्साको अन्त्य गर, क़ानूनी शासन कायम गर, Fast Track कोर्टको गठन गर, मनाबअधिकारको सम्मान गर, दण्ड हीनताको अन्त्य गर, महिला अधिकार सुनिश्चित गर भन्ने नाराका साथ सक्रीय उपस्थिति रहेको थियो

धर्ना कार्यक्रमको समापनमा संयुक्त महिला आन्दोलनको तर्फबाट महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजालकी संजालसंयोजक लक्ष्मी न्यौपानेले धर्ना कार्यक्रम निरंतर रुपमा हरेक सोमबार अपरान्ह १ बजेसम्म Fast Track कोर्टको गठन नहुन्जेलसम्म गरिने जानकारी दिदै आगामी दिनमा पनि सबैको सक्रीय सहभागिता होस भन्ने आशा र अनुरोध गर्दै सहभागी सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नु भएको थियो

 

महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल

बालकुमारी, ललितपुर

 

977-01-5529841

धरना कार्यक्रम सम्पन्न, २०७० असार ३१

शीघ्र कारवाही अदालतको गठन (Fast Track Court), बलात्कार सम्बन्धी कानुनको शीघ्र खारेज गरी पीड़ित मुखी नया कानून निर्माण, महिलामाथि हुने हिंशाको अन्त्य गर्ने अभिप्रायका साथ २०७० साल  बैशाख  १६ गते सोमबारदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाड़ी  निरंतर रुपमा संयुक्त महिला आन्दोलनद्वारा आयोजित धरना कार्यक्रममा आज मिति २०७० असार ३१ गते सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ l

 

उक्त धरना कार्यक्रममा बिभिन्न महिला मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, बिभिन्न महिला संजाल तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको महिला हिंसा अन्त्यको लागि हाम्रो अभियान जारीछ भन्ने नाराका साथ महिला हिन्साको अन्त्यगर, क़ानूनी शासन कायम गर, Fast Track कोर्टको गठन गर, मनाबअधिकारको सम्मान गर, दण्ड हीनताको अन्त्य गर, महिला अधिकार सुनिश्चित गर भन्ने नाराका साथ सक्रीय उपस्थिति रहेको थियो

 

दिउसो  मध्यान्न  १२ बजेदेखि १ बजेसम्म भएको आजको धर्ना कार्यक्रमको समापनमा संयुक्त महिला आन्दोलनको तर्फबाट महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजालकी अध्यक्ष डा. रेनु राजभंडारीले धर्ना कार्यक्रम निरंतर रुपमा हरेक सोमबार अपरान्ह १ बजेसम्म Fast Track कोर्टको गठन नहुन्जेलसम्म गरिने जानकारी दिदै आगामी दिनमा पनि सबैको सक्रीय सहभागिता होस भन्ने आशा र अनुरोध गर्दै सहभागी सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नु भएको थियो l

महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल, ओरेक नेपाल, महिला एकता समाज, नेपाल अपांग महिला संघ, एक्शन वर्क नेपाल, महिलाको निम्ति महिला मंच, मितिनी नेपाल लगाएत बिभिन्न संजाल तथा संघ संस्थाको धरना कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको थियो

महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल

 

बालकुमारी, ललितपुर

धरना कार्यक्रम सम्पन्न, २०७० असार २४

आज मिति २०७० असार २४ गतेको एघारौंधरना कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ संयुक्त महिला आन्दोलनले २०७० साल  बैशाख  १६ गते सोमबारदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाड़ी धरना कार्यक्रमलाई निरंतरता दिदै आएको छ l  l

शीघ्र कारवाही अदालतको गठन )Fast Track Court), बलात्कार सम्बन्धी कानुनको शीघ्र खारेज गरी पीड़ित मुखी नया कानून निर्माण गर्ने उद्धेश्येलेआयोजित उक्त धरना कार्यक्रममा बिभिन्न महिला मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, बिभिन्न महिला संजाल तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको महिला हिंसा अन्त्यको लागि हाम्रो अभियान जारीछ भन्ने नाराकामहिला हिन्साको अन्त्यगर, क़ानूनी शासन कायम गर, Fast Track कोर्टको गठन गर, मनाबअधिकारको सम्मान गर, दण्ड हीनताको अन्त्य गर, महिला अधिकार सुनिश्चित गर भन्ने नाराका साथ सक्रीय उपस्थिति रहेको थियो l

 दिउसो  मध्यान्न  १२ बजेदेखि १ बजेसम्म भएको आजको धर्ना कार्यक्रमको समापनमा संयुक्त महिला आन्दोलनको तर्फबाट महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजालकी संयोजक लक्ष्मी न्यौपानेले धर्ना कार्यक्रम निरंतर रुपमा हरेक सोमबार अपरान्ह १ बजेसम्म Fast Track कोर्टको गठन नहुन्जेलसम्म गरिने जानकारी दिदै आगामी दिनमा पनि सबैको सक्रीय सहभागिता होस भन्ने आशा र अनुरोध गर्दै सहभागी सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नु भएको थियो l

महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल, ओरेक नेपाल, महिला एकता समाज, नेपाल अपांग महिला संघ, एक्शन वर्क नेपाल लगाएत बिभिन्न संजाल तथा संघ संस्थाको धरना कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको थियो

महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल

बालकुमारी, ललितपुर

977-1-5529841