जातीय भेदभाव एवम छुवाछुत अन्त्यका लागि अपील

ldlt @)&) h]7 @!

hftLo e]befj Pj+ 5'jf5't cGTosf nflu clkn

 

Gf]kfnL ;dfhdf ;bLof}+b]lv h/f uf8]/ /x]s]f hftLo e]befj / 5'jf5't lj?4df xfdL clwsf/sdL{x?n] jiff}{b]lv n8b} cfO/x]sf] 5f}{ . ljleGg If]qaf6 5'jf5't cGTosf nflu dxTjk"0f{ kxnx? eO/x]5g . o;sf] lj?4df cfjfhx? pl7/x]5g tyflk ;f]r] cg'?k cGTo x'g;ls/x]sf] 5}g .

hftLo lje]b pGd"ng ;DaGwL dxf;GwLdf x:tfIf/ u/]s]f cfh rf/bzs ljlt;Sbf klg dlGb/ l5/]s} lgx"df jf s;}sf] efG5f 5f]Ob]s} lgx"df blntx? Hofblt, lje]b dfq geO{ ;d"bfoaf6} lgsfnf eO/x]sf 5g .

b]zdf hftLo lje]b tyf 5'jf5't s;'/ ;hfo P]g @)^* hf/L ePtf klg To;sf] k|efjsf/L sfof{Gjog x'g ;s]s]f 5}g . b]z cfh nf]stflGqs u0ftGqtkm{ pGd'v eO;s]s]f cj:yfdf hftLo 5'jf5't / lje]bdf eg] ;f]r] cg'?k sdL cfpg ;ls/x]s]f 5}g .

hftLo lje]b / 5'jf5't lj?4sf] ;jfn blnt hfltsf] dfq ;jfn geO{ xfdL ;a} clwsf/sdL{ Pj+ hgtfsf ;jfn x'g . o;y{ hftLo lje]b / 5'jf5't h:tf s'/Llt / s'k|yfsf] cGTo /   ljBdfg sfg'gsf] k|efjsf/L sfof{Gjogsf nflu ;/sf/ Pj+ ;a} ;/f]sf/jfnf lgsfox?;+u cg'/f]w ub}{ ;a} clwsf/sdL{, gful/s ;dfh, lghL tyf /fli6«o Pj+ cGt/fli6«o u};;x?nfO{ 5'jf5't h:tf] s'/Llt Pj+ s'k|yfsf] cGTosf nflu P]Soa4 eO{ n8g xflb{s clkn ub{5f}+ .

 

dlxnf dfgjclwsf/ /Ifsx?sf] /fli6«o ;~hfn

jfns'df/L nflntk'/

              (&&–!–%%@(*$!

 

 

कमलरी घटनाका सम्बन्धमा प्रेश विज्ञप्ती

मिति : जेठ २०, २०७०

 

 

हाम्रो जीवन असुरक्षित भयो, हामी माथि चरण हिंसा भयो , हामीलाई बाँच्न देउ, हामी माथि भएको अन्यायको छानवीन गरेर समूचित न्याय देऊ, कमलरीका हत्यारालाई कारबाहि गर  भन्ने आफ्ना मागहरू सहित सरकारलाई दवाव दिन २०७० जेठ १९ गते आइतवार हनुमानथान ,अनामनगर काठमाण्डौंमा कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया र दाङ्गका ६० जना भन्दा बढि कमलरीहरू (किशोरी र महिलाहरु) शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेको समयमा  उनीहरू माथि भएको प्रहरी दमन प्रति ओरेक नेपाल तथा महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
धर्नामा रहेका कमलरीहरू लाई धरपकड गरि छाती र यौनाअंगमा लाठिले घोच्नुका साथै  लाठि प्रहार गरेका कारण १० जना भन्दा बढि सख्त घाइते भएका छन् । महिला प्रहरीको उपस्थिति विना नै महिला माथि गरिएको यस्तो निकृष्ट ब्यवहार प्रति हामी महिला अधिकार कर्मिहरु घोर भत्र्सना गर्दछौं ।
सरकारले मुक्तकमैया घोषणा संगै उनिहरूको ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि हाल सम्म उनिहरूका सबै समस्याहरूको सहीसम्बोधन भने हुन सकिरहेको छैन । विगत ४ वर्ष देखी कहिले मुक्तिका लागि, कहिले पुनस्र्थापनाका लागि , कहिले शोषणमा परेकाको उद्धार र क्षतिपूर्तिका लागि त कहिले मारिएका कमलरीहरुको न्यायको लागि मुक्त कमलरीहरूले आफ्नो हक अधिकारका लागि निरन्तर रुपमा आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् ।
त्यसैले हामी सरकारलाई कमलरीका जायज मागहरू चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्दै जेठ १९ गते प्रहरीबाट भएको दमनको निश्पक्ष छानविन गरी पिडितलाई निशुल्क उपचार र क्षतिपूर्ति यथाशिघ्र उपलब्ध गराउन सरकार संग जोडदार माग गर्दछौ । साथै शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका कमलरी माथि लाठिचार्ज तथा कुटपिट गर्ने प्रहरीलाई कारवाहि गर्न समेत जोड दिन्छौं ।

माइतीघर स्थिति अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा प्रहरी दमनबाट सिकिस्त घाइते भएका ५ जना मुक्त कमलरीहरुलाई उपचारका लागि राखिएकोमा  जेठ २० गते ओरेक नेपाल, महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल र युथ एकसनका प्रतिनिधिहरु बाट अनुगमन गरि विरामीको अवस्था बारे जानकारी लिइएको थियो ।  सोहि समयमा DIG विश्वराज सिं शाहीको संयोजकत्वमा गठित आन्तरिक निरिक्षण टोली संग माथि उल्लेखित संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पिडित कमलरीहरुलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुकासाथै निश्पक्ष छानविन गरि महिला हक अधिकार स्थापित गर्न आव्हान गरिएको थियो ।

  महिला मानव अधिकाररक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल

  ओरेक नेपाल

धरना कार्यक्रम सम्पन्न

आज मिति २०७० जेठ २० गतेको धरना कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो मिति २०७० साल बैशाख १६ देखि हरेक सोमबार जिल्ला प्रशाशन कार्यालय अगाडि धरना कार्यक्रम गर्दै आएको छ .
महिला हिंसा अन्त्यको लागि हाम्रो अभियान जारीछ भन्ने नाराका साथ शीघ्र कारवाही अदालतको गठन (Fast Track Court), बलात्कार सम्बन्धी कानुनको शीघ्र खारेज गरी पीड़ित मुखी नया कानून निर्माण गर्ने उद्धेश्येले उक्त कार्यक्रममा बिभिन्न महिला मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, बिभिन्न महिला संजालहरू तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको महिला हिन्साको अन्त्यगर, क़ानूनी शासन कायम गर, Fast Track कोर्टको गठन गर, मनाबअधिकारको सम्मान गर, दण्ड हीनताको अन्त्य गर, महिला अधिकार सुनिश्चित गर भन्ने नाराका साथ सक्रीय उपस्थिति रहेको थियो .

दिउसो मध्यfन्न १२ बजेदेखि १ बजेसम्म भएको आजको छैठौ धर्ना र्यक्रमको समापन महिला एकता समाजकी अध्यक्ष तथा महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजालकी कोशाध्यक्ष बीमला तामांगले गर्नुभएको थियो साथै यो धर्ना कार्यक्रम निरंतर रुपमा हरेक सोमबार अपरान्ह १ बजेसम्म Fast Track कोर्टको गठन नहुन्जेलसम्म गरिने जानकारी दिदै आगामी दिनमा पनि सबैको सक्रीय सहभागिता होस भन्ने आशा र अनुरोध समेत गरिएको थियो . कार्यक्रममा महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल, ओरेक नेपाल महिला एकता समाज महिलाका निम्ति महिला मंच, एक्शन वर्क नेपाल, यूथ एक्शन लगाएत बिभिन्न संजाल तथा संघ संस्थाको सहभागिता रहेको थियो .
आज मिति २०७० जेठ २० गतेको धरना कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो मिति २०७० साल बैशाख १६ देखि हरेक सोमबार जिल्ला प्रशाशन कार्यालय अगाडि धरना कार्यक्रम गर्दै आएको छ .महिला हिंसा अन्त्यको लागि हाम्रो अभियान जारीछ भन्ने नाराका साथ शीघ्र कारवाही अदालतको गठन (Fast Track Court), बलात्कार सम्बन्धी कानुनको शीघ्र खारेज गरी पीड़ित मुखी नया कानून निर्माण गर्ने उद्धेश्येले उक्त कार्यक्रममा बिभिन्न महिला मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, बिभिन्न महिला संजालहरू तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको महिला हिन्साको अन्त्यगर, क़ानूनी शासन कायम गर, Fast Track कोर्टको गठन गर, मनाबअधिकारको सम्मान गर, दण्ड हीनताको अन्त्य गर, महिला अधिकार सुनिश्चित गर भन्ने नाराका साथ सक्रीय उपस्थिति रहेको थियो .दिउसो मध्यfन्न १२ बजेदेखि १ बजेसम्म भएको आजको छैठौ धर्ना र्यक्रमको समापन महिला एकता समाजकी अध्यक्ष तथा महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजालकी कोशाध्यक्ष बीमला तामांगले गर्नुभएको थियो साथै यो धर्ना कार्यक्रम निरंतर रुपमा हरेक सोमबार अपरान्ह १ बजेसम्म Fast Track कोर्टको गठन नहुन्जेलसम्म गरिने जानकारी दिदै आगामी दिनमा पनि सबैको सक्रीय सहभागिता होस भन्ने आशा र अनुरोध समेत गरिएको थियो . कार्यक्रममा महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संजाल, ओरेक नेपाल महिला एकता समाज महिलाका निम्ति महिला मंच, एक्शन वर्क नेपाल, यूथ एक्शन लगाएत बिभिन्न संजाल तथा संघ संस्थाको सहभागिता रहेको थियो .

High Level Panel report fails to address wealth and power inequalities say civil society

High Level Panel report fails to address wealth and power inequalities say civil society

 

Posted on May 31, 2013. • Filed under Call to Action, Featured, General, Statement.

12-goals-960

Friday, 31 May 2013

 

Civil Society groups have responded to the long awaited release of the UN High Level Panel’s report to the UN Secretary General on the post 2015 development framework with disappointment. While the report aspires to eradicate extreme poverty and promote sustainable development it has failed to put forward meaningful recommendations or targets that would challenge the economic systems that fuel inequalities and environmental degradation according to diverse civil society groups from around the world.

 

“The report says a lot about inequality but it says nothing that would actually redress the gross concentration of wealth, resources or power that is at the heart of poverty, injustice and environmental ruin today” said Paul Quintos of IBON International.  Indeed there is no single mention of the word “redistribution” or “redistributive” in the 81-page document. “Instead it simply promotes more of the same – more economic growth driven by private sector investment, and  even goes as far as to promote the WTO which has been discredited as a vehicle to protect multi-nationals” he added. “These strategies are great for billionaires but not good for workers dying in factories, not good for indigenous people forced from their lands to ensure the profits of mining companies, not good for migrant domestic workers working endless hours without days off, wages or protection”

 

“The absence of an absolute commitment to achieve decent work for all is a serious omission” said Sharan Burrow, Secretary General of the International Trade Confederation. “Setting a goal to bring the number of people living on less than $1.25 per day to zero is simply not enough.  This is what Bangladeshi workers producing garments for global markets are paid today, as are construction workers building skyscrapers and football stadiums in Gulf countries and agricultural workers producing for global food corporations,” she noted.  “Job creation, worker’s rights, social protection and social dialogue cannot be seen as too lofty an ambition for developing countries.  This is discriminatory and an acceptance of exploitation”, she concluded.

 

The report includes a stand-alone goal on gender equality, which many women’s organisations hoped for, and sets a target for universal sexual and reproductive health and rights but is still criticised by women’s groups.

 

“While it’s pleasing to see the stand-alone goal and the inclusion of sexual and reproductive rights, we’re disappointed that the report fails to address the fundamental economic inequalities that exist between countries, between rich and poor as well as between men and women” said Kate Lappin of the Asia Pacific Forum on Women, Law and Development. “We hoped to see meaningful goals that would ensure women domestic workers a living wage, that would send a clear message about land-grabbing and forced evictions of women and that would ensure that governments take concrete steps like cutting military spending and increasing spending on universal social services” she said.

 

Civil society also expressed concern that the report sets no concrete targets to address climate change. “They have included a target of staying below 2c warming but there is no obligation on governments to take action and nothing that makes countries with the responsibility – those countries who have contributed most to global warming – to take action. The report plays it safe when it comes to the question of financing for sustainable development by recommending that a future UN conference should tackle the matter.  “Where’s the sense of urgency that this planet actually needs radical transformation to survive” asks Ahmad SH of WALHI-Friends of the Earth Indonesia.

 

The report acknowledges the need to improve accountability systems, particularly by enhancing access to information through a new ‘data revolution’.  But the report fails to recognize the need for stronger regulatory frameworks, especially for the corporate sector, which is responsible for much of the unsustainable production and consumption patterns prevalent in the world today.  Instead it relies on the “willingness on the part of large corporations as well as governments to report on their social and environmental impact in addition to releasing financial accounts.”

 

The HLP Report does contain positive elements and a number of welcome recommendations such as:

 

  • Recognizes human rights, notably the right to food, sexual and reproductive rights, freedom of assembly, due-process rights, etc.  and proposes a number of rights-based targets
  • Calls for disaggregating data by wealth (bottom percentile), gender, location, age, disability;
  • a gender goal and ending child marriage;
  • recognizes social protection and proposes some universal targets around water, sanitation, and energy
  • calls for ending fossil fuel subsidies
  • calls for reducing illicit financial flows and tax evasion

 

“However, as a report that should set the agenda for discussion among governments and other stakeholders, we demand a much bolder and visionary analysis and set of recommendations including measures for the redistribution of ownership, access and control over productive resources so that no one is denied the basis for living in dignity and freedom and in harmony with nature” explained Azra Sayeed of Roots for Equity in Pakistan.

 

The Campaign for Peoples Goals for Sustainable Development calls on the UN Secretary General to go beyond the HLP report and make much more ambitious recommendations to member states that would address the structural causes hindering sustainable development.

 

For interviews with those quoted and other members of the People’s Goals Campaign please contact:

 

Shanthi Sivakumaran (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Source:

http://peoplesgoals.org/high-level-panel-report-fails-to-address-wealth-and-power-inequalities-say-civil-society/