यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार महिलाको संवैधानिक अधिकार हो: मन्त्री थापा

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्री थममाया थापामगरले महिलाको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ अधिकार नेपालको संविधानद्धारा नै प्रदत्त गरेको संवैधानिक अधिकार भएको बताउनु भएको छ । विश्व महिला स्वास्थ्य अधिकार दिवसको उपलक्ष्यमा महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालको संयोजकत्वमा महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहेका ओरेक नेपाल, महिला एकता समाज, महिलाका निम्ती महिला मञ्च, अपांग महिला संघको संयुक्त आयोजनामा गरिएको छलफल कार्यक्रम मन्त्री थापाले उक्त कुरा बताएकि हुन् । परम्परामा आधारित हिंसाका कारण महिलाको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यमा प्रभाव पारिहेको बताउँदै उपयुक्त नीति बनाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नु भएको थियो । समाजमा रहेका यस प्रकारका समस्याको समाधान गर्नको लागि स्थानिय तहसँग रहकार्य गरेर अगाडी जान सक्दा गैरसरकारी संघ संस्थाले संचालन गर्ने अभियान प्रभावकारी हुने सुझाब समेत दिनु भएको थियो  ।

Read more

e-bulletin

We are proud to share with you our first e-bulletin, covering the main news of the first half of 2014. The aim of this publication is to keep us all in the same page on the efforts that are being made on our struggle for equanimity, justice and respect for women's human rights.
Your continuous support and commitment is essential to drive lasting and necessary change, so please feel free to contact us for any comment, information or contribution you find relevant at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.."> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Warm regards,
NAWHRD Secretariat

We are proud to share with you our first e-bulletin, covering the main news of the first half of 2014. The aim of this publication is to keep us all in the same page on the efforts that are being made on our struggle for equanimity, justice and respect for women's human rights.
Your continuous support and commitment is essential to drive lasting and necessary change, so please feel free to contact us for any comment, information or contribution you find relevant at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Warm regards,
NAWHRD Secretariat

हर्दिक बधाइ तथा शुभकामना !

महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको सञ्जाल बागलुङ्गमा लामो समयदेखि सक्रिय भई कार्यरत्  महिला मानवअधिकार रक्षक तथा महिलाका सवालहरु उठान गर्ने कार्यमा सक्रिय एवं निरन्तर रुपमा लागिपर्ने बाग्लुङ्ग जिल्लाको सञ्जालकी अध्यक्ष ज्ञानकुमारी छन्त्याल हाल सम्पन्न संविधान सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसकोतर्फबाट विजय प्राप्त गर्नुभएकोमा महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष ज्ञानकुमारी छन्त्याललाई हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दछ ।
महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालको एक सदस्य सञ्जालको रुपमा रहेको बाग्लुङ्ग सञ्जालकी अध्यक्षको विजयले आज ७५ वटै जिल्लाका सञ्जाल लगायत सम्पूर्ण महिला जगत हर्षले गौरवान्वित भएको छ । यसर्थ आगामी दिनमा छन्त्यालले सभासद जस्तो गरिमामय पदमा रही महिलाका सवालहरु उठान गर्ने कार्य तथा महिलाका सवालहरुका सम्बोधनका लागि नीतिनिर्माण तहमा प्रभावित गर्ने एवं नीति परिमार्जन तथा नयाँ नीतिनिर्माण गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेली एक नमूना सभासदको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफलता मिलोस् भन्ने कामना गर्दछौं ।    
 
महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालको तर्फबाट

लक्ष्मी न्यौपाने
सञ्जाल संयोजक
वालकुमारी, ललितपुर
५५२९८४१

२०७० मंसिर ९

Law Minister pledges justice for VAW victims

Agitating activists will launch decisive protests if the government does not address their demands by May 12- Renu Rajbhandari‚ WOREC chairperson The government will invite women's rights defenders for talks on amending existing rape laws - Narahari Acharya‚ Law Minister

KATHMANDU: Minister for Law and Justice Narahari Acharya today met women’ rights activists, who are staging a sit-in protest at Bhadrakali to press for the fulfilment of a 10-point charter of demands. 

On the occasion, Renu Rajbhandari, president of National Alliance of Women Human Rights Defenders, apprised Minister Acharya of their demands. She warned that agitating activists will launch decisive protests if the government does not address their demands by May 12. For his part, Minister Acharya said, “The government will invite women’s rights defenders for talks on amending existing rape laws. Violence against women is not only the issue of women, but of every society, family and house. Therefore, I have taken this issue very seriously,” he told the agitators.

Rajbhandari said, “Though successive governments have pledged to address women’s concerns, they have not bothered to translate their promises into action. And if this government expresses commitment only for the sake of commitment, this wave of protests will not recede at any cost.”

NAWHRD said it will launch a nationwide protest from May 13 if its demands are not addressed within May 12. Women’s rights activists from all 75 districts are taking part in the protest, vowing that they will not return home without getting justice. 

Their demands include amendment to rape laws, a fast-track court for VAW victims or prompt verdict delivery through a continuous hearing process, and drafting of directives for Nepal Police to make the rape investigation process sensitive and 

effective. Other demands include protection of sexual violence victims’ rights to study and health services as per international 

conventions, formulation of laws criminalising discrimination against rape victims, formation of a high-level committee to investigate rapes committed during the conflict-era, creation of a favourable environment for rape victims to fight for justice and protection of the victims’ rights.

http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Law+Minister+pledges+justice+for+VAW+victims&NewsID=414055

Vote for Women Candidate of Direct Election

/]0f' s0f{ ofbj

dlxnf :jtGq pd]bjf/

If]q g+= @

/]0f' s0f{sf] hGd @)#* czf]h ^ ut] l;/xfsf] gx/f l/uf}n uflj;df Ps ul/j kl/jf/df ePsf] xf] . kl/jf/ ul/j eP klg s0f{ hftLsf sf/0f ;dfGtL ;f]r / ;+:sf/ 5f]/L j'xf/LnfO{ ug]{ Jojxf/ eg] km/s lyof] . ;fg}b]lv lhl4 / ;fx;L cf6L :jefjsf] ePsf]n] kl/jf/;+u g} clwsf/sf] n8fO{sf] ;'?jft eof] % sIff kZrft ufFpjf6 csf]{ ufFp :s"n k9g hfg kg]{ ePsf]n] kl/jf/n] hfg /f]s nufPsf] lyof], 5f]/L dfG5] eP/ jlx/ hfg x'b}g, xfd|f] ;+:sf/ dfGg' k5{, O{Hhtdf bfu nfU5 h:tf cg]sg s'/fsf] bjjfnfO{ l5rf]Nb} lzIffnfO{ cufl8 j9fO{ lj P8 ;Dd k'/ofOg .

kl/jf/sf] 5f]/L dflysf] lgoGq0f cdfgjLo Jojxf/n] jgfPsf] ljb|f]xL :jefjn] /]0f'n] emg kl/jf/sf] lj?4 cGt/ hftLo ljjfx ul/g . pgsf] To;j]nfsf] Pp6} p2]Zo kl/jf/sf] ;fdfGtL dfgl;stf kl/jt{g ug'{lyof] . pgnfO{ kl/jf/n] dfl/g} lbg] egL lg0f{o u/] . pgL Hofg hf]ufpg n's]/ j:g yflng . % jif{ kZrft ks]{/ cfO{ pgL ;fdflhs sfo{stf{ eP/ ljleGg ;+:yfx?df /xL ufFp ufFpdf dlxnf xs lxtsf] nflu cleofg ub}{ cfO{/x]sf] s/Lj & jif{ eof] . /fhgLlts ?kn] s]xL kl/jt{gx?sf] jf6f]df cfkm"n] klg ;fy lbOg t/ dlxnfx?sf] lhjgdf vf;} kl/jt{g gkfPsf], lbgfg'lbg dlxnf c;'/Iff jl9/x]sf], dlxnfsf] s'g} klg 7fFpdf lg0ff{os kx'Fr gePsf] b]Vbf dlxnfsf] hLjg kl/jt{gdf /fhgLlt 1fg h?/L 7fgL @ jif{ otf /fhgLlts bnx?;+u ghLs /x]/ sfd ubf{sf] lg/fzfhgs cj:yfn] dlxnf ;xeflutf j[l4sf] nflu cfkm" klg ;Ifd ePsf] bfjL 5 .

uLtf s'df/L ;fx

dlxnf :jtGq pd]bjf/

If]q g+= !

ufLtf s'df/L ;fxsf] hGd @)@* d+l;/ !! ut] ;Kt/L lhNnfsf] j}l/of ulj;df ls;fg tyf dWod juL{o kl/jf/df ePsf] xf] . ;fdflhs d"No dfGotfdf hsl8Psf] ;dfhn] 5f]/Lk|ltsf] ;f]rn] pgsf # bfOx?sf] k9fO /fd|f] u/fP/ 8fS6/ O{lGhlgo/, k|f]km];/ jgfpg] /x]sf] lyof] eg] uLtfsf @ lbbLn] t :s"n g} b]Vg kfPgg . pgsf] eg] sIff & df k9b} ubf{ ljjfx ul/lbP . jfnljjfx u/]sf] uLtf 3/df hfOhf] sd ePsf] sf/0f / 3/ kl/jf/nfO{ j'xft{g ;Gt'li6hgs ug{ g;Sbf 3/]n' lx+;fsf] l;sf/ eOg sof} k6s cfTdf xTof ug{ v]fHg] pgnfO{ dfg{ nfUbf efu]/ Hofg jrfOg . pgsf] dgdf Ps lbg s]xL ug{ k5{ egL ;f]r cfof] . ;x]/ j:g x'Gg / cfkm"gf] cfocfh{gsf] nflu klg s]xL u/f} egL 3/ jflx/ lgl:sg / ;xsf/Ldf sfd ug{ ;'?jft ul/g . pgn] cfkmgf] cWoognfO{ km]l/ cufl8 j9fOg . clxn] pgn] cfO{ P8 kf; u/L ;s]sL 5g eg] xhf/f} dlxnfx?nfO{ jrt u/L cfly{s ;zQmLs/0fsf] nflu cleofg ul//x]sL 5g . pgn] dlxnfx? lx+;fdf kg'{sf] sf/0f cfly{s ?kn] sdhf]/ /xg' xf] egL dlxnfsf] ;Dklt / ;|f]tdf clwsf/ x'g'kg]{, s'g} klg dlxnfx? cfkm" h:tf] bx]hsf] sf/0fn] lx+;f ef]Ug gk/f]; egL dlxnf dfgjclwsf/ /Ifsx?sf] cleofgdf @)^% ;fn b]lv sfd ug{ yflng . oL dlxnfx?sf] cj:yfdf ;'wf/ ug{ sfg"gsf] klg cefj 5 egL o;sf nflu ;+ljwfg ;efsf] dxTjk"0f{ cj;/df ;xefuL eOg . To;} u/L dlxnf l;+ufl/P/ 3/df dfq j:g] xf]Og ;bg;Dd kx'Fr x'g'kg]{ s'/fdf c7f]7 lnPsL 5g .

b]js'df/L dx/f

dlxnf :jtGq pd]bjf/

l;/xf If]q g+= ^

b]js'df/L dx/fsf] hGd @)#@ d+l;/ @$ df l;/xfsf] l;tfk'/ $ df Ps ul/j tyf blnt kl/jf/df ePsf] xf] . blnt kl/jf/ eP klg pgsf] j'jf sfsfx? lzlIft ePsf]n] pgnfO{ k9g hfg /f]s t ePg t/ km]l/ klg ;fdflhs d"No dfGotfn] 5f]/LnfO{ x]g]{ b[li6sf]0fdf eg] km/s lyPg . pgL % sIff k9b} ubf{ hDdf !! jif{sf] x'bf cj 7"nL eof] s;};+u s]xL ul/xfn] OHht hfG5 eGg] 8/n] ljjfx ul/lbP . ljjfxsf] jf/]df klg Tolt yfx} gePsf] pgn] 5f]/L eP/ hDd]s} sf/0f cfkm"n] ef]Ug' k/]sf] Pp6f kL8fsf] syf t 5 g} . csf]{ @)$% ;fnsf] cfGbf]ngdf klg cfkm" j'jf sfsfx?;+u ;'o{ 5fksf] em08f jf]s]sf] / ;fg}b]lv /fhgLlts dfxf]ndf xs]{sf] x'gfn] pgnfO{ /fhgLlt u/L ;dfh ;]jf ug]{ OR5f /x]sf] lyof] . hLjgsf] ;+3if{;+u} ldlt @)%$ ;fndf ePsf] :yfgLo r'gfjdf Pdfn] kf6L{jf6 dlxnf ;b:odf lht]sL lyOg . s]xL u? eg]/ u/]sf] c7f]6 k'?ifjfbL lrGtgsf] sf/0f ToxfF klg s]xL nfu]g . Toxf klg ljb|f]xdf xf]ldg k/of] . cfkm"n] dlxnf lx+;f ug]{ kf6L{sf] sfo{stf{ lj?4 jf]n]s} sf/0f kf6Ldf /x]sf] nfdf] ;do;Ddsf] of]ubfgnfO{ k'?ifjfbL lrGtgn] ;b:otf g} gjLs/0f gu/L pgnfO{ lglZs|o ePsf] cf/f]k nufP . dlxnf xs lxtsf] nflu jf]n]s} sf/0f TofxfFjf6 klg PSNofOof] . ljleGg ;+3;+:yfdf cfj4 /xL @)%$ ;fnb]lv dlxnf xs lxtsf nflu sof} k6s Hofg hf]lvddf /fvL sfd ub}{ cfPsL 5g . ;dfhdf /x]sf] dlxnfk|ltsf] lje]b, cem blnt ePs} sf/0f dlxnfdfly x'g] lje]b h:tf ;jfnx? tyf x/]s :yfgdf dlxnfsf] cy{k"0f{ ;xeflutfsf] nflu ;+3if{sf] cu'jfO{ ul//x]sL 5g . /fhgLlts bnx?nfO{ dlxnf zlQm cj r'k nfu]/ gj:g] eGg] vfnsf hjfkm lbg klg cfkm" ;+ljwfg ;efsf] ;b:o x'g pd]bjf/L lbPsL x'g .

k'gd s'df/L dxtf]

dlxnf :jtGq pd]bjf/

l;/xf If]q g+= %

j'jf hulbz k|zfb dxtf] / cfdf ljdnf dxtf]sf] 5f]/L k'gd s'df/L dxtf]sf] hGd @)#% sflt{s @^ ut] l;/xfsf] b'uf{k'/ uflj;df ePsf] xf] . k'gd Ps hldGbf/ ;';DkGg kl/jf/df hGd] klg pgsf] j'jfsf] hldgbf/Lk|lt ue{ 5}g . lsgsL pgL 5f]/L ePsf] sf/0f 5f]/L dfG5] jflx/ hfg x'b}g eGg] ;fdGtL ?l9jfbL lkt[;QfTds dfgl;stf el/Psf] ;f]rn] u|:t kl/jf/n] dfWolds txsf] lzIffkZrft pgnfO{ cufl8 pRr lzIff k9g] cg'dlt lbPgg . ;fg}df ljjfx u/L cfkmgf] O{Hht jrfpg] dw]zL ;dfhsf] dfglstfsf] l;sf/ eOg . kl/jf/ g]kfnL sfªu|];sf] /fhgLlt ug]{ ePsf]n] cfkm" klg ;fg}b]lv kl5 nflug t/ sltko s'/fx?n] lrQ gj'embf dlxnfnfO{ 3f]rk]r ug]{ s'/fx? jf]Nbf emu8f ul/xfNg] k'gdn] cGttM ;j{xf/f ju{sf] g]t[Tj ug]{, b]zdf cfd"n kl/jt{g ug]{, ;dfgtfsf] l:ylt sfod ug]{, kf6L{ sdlgi7 ljrf/wf/fdf cfkmgf] ljrf/ ldNg] ePsf]n] pt} nlDsOg . z;:q åGåsf] ;dodf b'O{ ;fgf] ;fgf] jRrf lnP/ e"ldut ePsL pgnfO{ ;'6jf/]G6 g} ug]{ lgb]{zg lyof] . @ jif{ n's]/ j;]sf] pgL zflGt ;Demf}tf kZrft ;j{hlgs eOg . pgn] 7"n} of]ubfg gu/] klg cf:yfsf cfwf/df ef]u]sf] oftgfsf] s'g} st} sb/ ePg . pgn] cfkm" /fhgLlts ug{ rfx]sf] rfxgf JoQm ubf{ ;d]t kf6L{n] jf:tf gu/] kl5 pgL kl5Nnf] # jif{ otf kf/flnun sldl6 c;gk'/sf] cWoIf / dlxnf dfgjclwsf/ /Ifs ;+hfnsf] ;b:o eP/ dlxnf xs lxt / ;fdflhs Gofosf nflu ;+3if{ ub}{ cPsL 5g . pgn] xfdL ;Ifd 5f}, dlxnfsf] /fhgLlts ;xeflutf cfhsf] cfjZostf xf] eg]/ dlxnfsf] /fhgLltjf6 :yflkt x'g / dlxnf xs lxtsf s'/f ;+ljwfgdf p7fpg bf];|f] ;+ljwfg ;efsf] ;b:ofdf If]q g+= % hxfF P dfcf]jfbLsf cWoIf s= k'iksdn bfxfn -k|r08_ p7]sf 5g ;f]xL If]qdf pgn] :jtGq pd]bjf/L lbPsL 5g .

pxfn] dlxnf ;xefuLtfsf] ;Ddfg ug{ g;Sg] dfxg uf}/jzfnL kf6L{n] dlxnfsf] ef]6 gn]cf]; eg]/ dlxnfx?sf] ef]6 ljgf lhtlg; eg]/ r'gf}tL lbb} cfPsf 5g .

More Articles ...

  1. Attention Letter